Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 88 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-08-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29-07-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
28-07-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
29-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-09-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam".
12-03-2019 Quyết định số 423/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Hà Nam.
19-06-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
23-05-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
06-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
29-12-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-12-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-12-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam.
16-10-2014 Quyết định số 1131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.
01-10-2014 Quyết định số 1038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
29-09-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-09-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-09-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
11-09-2014 Quyết định số 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
24-02-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm.
24-02-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,663,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner