Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội chính (Năm 2021)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026.
10-09-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam.
19-08-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
19-08-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.
10-08-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
04-08-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16-06-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.
27-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
20-04-2021 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Hà Nam.
29-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
24-03-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cuộc diễn tập năm 2021.
04-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
21-01-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
19-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,663,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner