Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 92 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026.
10-09-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam.
19-08-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
19-08-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.
10-08-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
04-08-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16-06-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.
27-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
20-04-2021 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Hà Nam.
29-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
24-03-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cuộc diễn tập năm 2021.
04-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
21-01-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
19-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021.
11-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
10-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
10-12-2019 Quyết định số 2723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên với Nhà thiếu nhi tỉnh trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Nam.
19-11-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 874/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
19-11-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam.
07-06-2019 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,727,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner