Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 150 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.
24-06-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.
01-09-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
14-08-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.
19-06-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
19-06-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.
30-03-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
25-03-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
14-10-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
14-10-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
01-08-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
30-07-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
25-06-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học.
06-06-2019 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
06-06-2019 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.
06-06-2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông.
06-06-2019 Quyết định số 1041/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16-05-2019 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thành phố Phủ Lý.
18-04-2019 Quyết định số 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép giải thể Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam.
09-04-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,727,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner