Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2018 Ngày 31 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/10/2006, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 03
23-05-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 04
19-06-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 06
20-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2018 Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. 26
20-04-2018 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành thuộc Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. 28
27-06-2018 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. 30
29-06-2018 Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 31
29-06-2018 Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc chuyển một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý. 33
30-07-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh. 35
31-07-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. 40
7,181,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner