Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2013 Ngày 10 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Duy Tiên. 03
01-07-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
05-07-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2013 Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 24
02-07-2013 Quyết định số 696/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2016”. 25
05-07-2013 Quyết định số 722/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Thanh Liêm. 42
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 48
28-05-2013 Quyết định số 547/QĐ-UBND công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 50
30-05-2013 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 51
30-05-2013 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường tỉnh Hà Nam. 54
30-05-2013 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 56
04-06-2013 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh. 58
21-06-2013 Quyết định số 647/QĐ-UBND công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 59
21-06-2013 Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 60
28-06-2013 Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp. 62
05-07-2013 Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường THCS Nhân Phúc và Trường THCS Nhân Phú thành Trường THCS Phú Phúc. 63
7,212,481 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner