Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2013 Ngày 31 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 03
16-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) và Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 07
16-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2013 - 2014. 10
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. 13
16-07-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hà Nam. 15
19-07-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2013 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung thành viên Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 25
17-07-2013 Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất. 26
19-07-2013 Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 28
26-07-2013 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công chứng số IV tỉnh Hà Nam. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2013 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Mầm non tư thục Hiệp Hòa. 42
10-07-2013 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015. 44
11-07-2013 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Hà Nam. 45
15-07-2013 Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. 47
19-07-2013 Quyết định số 771/QĐ-UBND bổ sung thành viên Đoàn Kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả thực hiện Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi giai đoạn 2010 - 2015. 49
24-07-2013 Quyết định số 819/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 50
26-07-2013 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về nhân quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 55
7,192,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner