Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2013 Ngày 04 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Đinh Xá, huyện Bình Lục. 03
02-10-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục. 08
02-10-2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. 13
02-10-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Kim Bình, huyện Kim Bảng. 19
02-10-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm. 24
02-10-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm. 29
02-10-2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2013 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. 39
04-10-2013 Quyết định số 1157/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 43
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2013 Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam. 51
08-10-2013 Quyết định số 1165/QĐ-UBND về việc xếp hạng các Trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 53
16-10-2013 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 55
24-10-2013 Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 57
31-10-2013 Quyết định số 1272/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch đền Bà Vũ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. 59
7,192,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner