Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2012 Ngày 30 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2012 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 03
19-01-2012 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 05
19-01-2012 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 07
19-01-2012 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 09
19-01-2012 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 11
19-01-2012 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 13
19-01-2012 Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 15
19-01-2012 Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 17
19-01-2012 Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 19
19-01-2012 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 21
19-01-2012 Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 23
19-01-2012 Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 25
19-01-2012 Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 27
19-01-2012 Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 29
19-01-2012 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 31
19-01-2012 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 33
19-01-2012 Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 35
19-01-2012 Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 37
19-01-2012 Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 39
19-01-2012 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 41
19-01-2012 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 43
19-01-2012 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 45
19-01-2012 Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 47
19-01-2012 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 49
19-01-2012 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 51
19-01-2012 Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 53
19-01-2012 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 55
19-01-2012 Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. 57
7,219,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner