Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2012 Ngày 27 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 03
07-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2013. 08
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2011. 18
07-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức sự nghiệp; giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2013. 20
07-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 25
07-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 89
07-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 91
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. 103
07-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 106
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2013. 109
7,219,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner