Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2012 Ngày 19 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 03
14-09-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
17-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định “Chế độ thù lao viết, biên tập tin bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam và các bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”. 21
05-09-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2012 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc công bố Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong 15 năm (1997 - 2011) hết hiệu lực thi hành. 30
12-09-2012 Quyết định số 1193/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2012 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Hà Nam. 43
28-08-2012 Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh. 45
30-08-2012 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 50
31-08-2012 Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh Hà Nam. 51
06-09-2012 Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 53
06-09-2012 Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 54
13-09-2012 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Thanh tra tỉnh. 55
7,213,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner