Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2009 Ngày 15 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 03
09-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2010. 07
09-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. 17
09-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
09-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 35
09-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập. 46
09-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 48
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011. 49
09-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2010. 50
09-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. 52
9,454,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner