Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2019 Ngày 16 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Nam. 03
19-11-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 874/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 04
21-11-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 06
10-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2019 Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên với Nhà thiếu nhi tỉnh trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Nam. 24
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2019 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 27
03-12-2019 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 32
7,231,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner