Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2018 Ngày 27 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019. 03
20-12-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND v/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
20-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 26
20-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020. 28
20-12-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
20-12-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 30
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2018 Quyết định số 2357/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 34
18-12-2018 Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. 37
20-12-2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020. 38
20-12-2018 Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 44
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2018 Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 46
9,454,179 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner