Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2010 Ngày 26 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 03
12-10-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2010 Quyết định số 1091/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý. 18
12-10-2010 Quyết định số 1121/QĐ-UBND v/v ban hành Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015. 20
14-10-2010 Quyết định số 1136/QĐ-UBND v/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Nam. 38
19-10-2010 Quyết định số 1146/QĐ-UBND v/v đổi tên Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Công nghệ thông tin. 41
25-10-2010 Quyết định số 1162/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. 42
25-10-2010 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hà Nam. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2010 Quyết định số 1054/QĐ-UBND ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 52
30-09-2010 Quyết định số 1056/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Hà Nam. 54
04-10-2010 Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên. 56
04-10-2010 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi. 58
19-10-2010 Quyết định số 1147/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Hà Nam. 61
19-10-2010 Quyết định số 1148/QĐ-UBND v/v đổi tên Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hà Nam thành Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hà Nam. 62
20-10-2010 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giám sát điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 63
22-10-2010 Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuẩn bị dự án ODA quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các KCN thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy tỉnh Hà Nam. 65
25-10-2010 Quyết định số 1161/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. 66
7,231,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner