Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 20 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-07-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 03
06-07-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006-2010. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. 12
17-05-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo. 22
29-05-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã. 27
09-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về nhiệm vụ động viên quân đội năm 2006. 37
21-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Của Thủ tướng Chính phủ. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2006 Quyết định số 21/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. 41
15-02-2006 Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Tam Chúc - tỉnh Hà Nam. 44
07-03-2006 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 49
21-03-2006 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên. 50
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc phòng, chống dịch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm năm 2006. 53
20-03-2006 Quyết định số 325/QĐ-UBND quy định chế độ cập nhật, vận hành hệ thống thông tin tổng hợp Kinh tế - Xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 55
9,444,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner