Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2006 Ngày 10 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010. 02
29-05-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 14
09-06-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 23
18-05-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2006 Quyết định số 414/QĐ-UBND về việc đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện GT tỉnh Hà Nam thành Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông tỉnh Hà Nam. 28
03-05-2006 Quyết định số 435/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá thuê đất tại các KCN, cụm CN tỉnh Hà Nam. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2006 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. 30
9,454,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner