Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 25 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên
18-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 03
Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2008 Quyết định số 772/QĐ-UBND v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. 12
03-07-2008 Quyết định số 773/QĐ-UBND /v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 13
03-07-2008 Quyết định số 774/QĐ-UBND v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng. 14
03-07-2008 Quyết định số 775/QĐ-UBND v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên. 15
03-07-2008 Quyết định số 776/QĐ-UBND v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. 16
03-07-2008 Quyết định số 777/QĐ-UBND v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Phủ Lý thành Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý. 17
03-07-2008 Quyết định số 778/QĐ-UBND v/v chuyển quyền quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ Phòng Y tế huyện, thành phố về Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 18
10-07-2008 Quyết định số 801/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao Quốc tế. 19
10-07-2008 Quyết định số 802/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao Quốc tế. 22
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2008 Quyết định số 742/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hà Nam (Hà Nam E.City), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 26
26-06-2008 Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc phân cấp giải quyết chế độ mai táng phí và quy định về hồ sơ để giải quyết. 32
27-06-2008 Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Hà Nam thành công ty cổ phần. 34
30-06-2008 Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quản lý tổ chức Hội. 36
08-07-2008 Quyết định số 789/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm CN - TTCN Bình Lục - huyện Bình Lục. 37
08-07-2008 Quyết định số 790/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. 41
09-07-2008 Quyết định số 793/QĐ-UBND v/v ban hành “Quy định quản lý, điều hành và quy chế hoạt động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 43
15-07-2008 Quyết định số 812/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. 50
11-07-2008 Công văn số 976/UBND-GTXD v/v thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP. 52
7,360,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner