Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND v/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. 03
20-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND v/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
21-12-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. 34
25-12-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng. 35
31-12-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành. 40
Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục
18-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 46
18-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện Bình Lục năm 2008. 50
18-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai năm 2008. 52
18-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục năm 2008. 54
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 58
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 60
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND v/v phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2008. 65
19-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch xây dựng cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đồng Lý và cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Nhân Mỹ. 69
19-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 70
7,360,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner