Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 01 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 03
02-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014. 08
02-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. 10
02-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Nam. 22
02-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND về quy định danh mục, vị trí và một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh. 27
02-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND về mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 31
02-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2016. 33
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-12-2015 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016. 35
02-12-2015 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc chuyển giao Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I cho Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để phát triển thành cơ sở II của Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam; chuyển mục đích sử dụng đất Trường chuyên Biên Hoà (cũ) và Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Phủ Lý thành Tổ hợp thương mại - dịch vụ tổng hợp. 38
02-12-2015 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 40
7,190,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner