Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2016 Ngày 15 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Nam. 03
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
05-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2016 Quyết định số 48/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2016 ÷ 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 12
14-01-2016 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016. 25
22-01-2016 Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. 45
7,193,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner