Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2016 Ngày 07 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam. 02
26-08-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về vệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2016 Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc chuyển nguyên trạng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Duy Tiên, Thanh Liêm và Bình Lục về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 36
31-08-2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2016 Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc công nhận Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp. 42
26-08-2016 Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Hải quân huyện Thanh Liêm. 43
7,193,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner