Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 25 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 03
18-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất. 14
14-04-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2008 Quyết định số 306/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 48
19-03-2008 Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 54
19-03-2008 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 56
19-03-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Công thương. 58
19-03-2008 Quyết định số 368/QĐ-UBND v/v sáp nhập Ban Tôn giáo và Ban Thi đua – Khen thưởng vào Sở Nội vụ. 60
19-03-2008 Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở Y tế. 61
19-03-2008 Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 62
19-03-2008 Quyết định số 371/QĐ-UBND v/v giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. 63
14-04-2008 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc chuyển Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình văn hoá – thể thao về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý. 64
23-04-2008 Quyết định số 485/QĐ-UBND phê duyệt “Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. 65
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến vật liệu xây dựng. 70
15-02-2008 Quyết định số 256/QĐ-UBND v/v công nhận "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã" năm 2007. 72
25-02-2008 Quyết định số 264/QĐ-UBND v/v Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản trong lĩnh vực Tư pháp. 74
7,212,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner