Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2021 Ngày 31 tháng 8 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành “Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng. 04
21-07-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 09
28-07-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 11
29-07-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND v/v thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 25
29-07-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 27
03-08-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc quy định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 33
06-08-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022. 36
19-08-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. 38
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2021 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới,được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 43
11-08-2021 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 66
11-08-2021 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 75
12-08-2021 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam. 91
12-08-2021 Quyết định số 1463/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam. 94
04-08-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 100
9,462,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner