Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2018 Ngày 28 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 03
30-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 16
20-04-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
05-02-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 36
26-04-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2018 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Giải phóng mặt bằng vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 42
7,181,965 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner