Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2018 Ngày 02 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 03
13-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 07
13-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
13-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 22
13-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố. 27
13-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc. 29
13-07-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 32
13-07-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 38
13-07-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 42
13-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 45
13-07-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 50
13-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 55
13-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam. 59
13-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 61
13-07-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019. 64
13-07-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 67
7,181,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner