Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục
20-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 09
20-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2007. 13
20-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 17
20-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục năm 2007. 18
Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên
26-12-2006 Quyết định số 430/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2004-2009. 22
18-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em huyện Duy Tiên. 40
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007. 43
11-01-2007 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công nhận Chuẩn quốc gia y tế xã năm 2006. 46
19-01-2007 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật tạm thời. 48
7,363,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner