Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 10 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở vững mạnh giai đoạn 2007 - 2010. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2007 Quyết định số 359/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2006-2010 tỉnh Hà Nam. 07
30-03-2007 Quyết định số 360/QĐ-UBND phê duyệt đề án đào tạo nghề giai đoạn 2006-2010 tỉnh Hà Nam. 15
30-03-2007 Quyết định số 361/QĐ-UBND phê duyệt" đề án phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010”. 23
30-03-2007 Quyết định số 362/QĐ-UBND phê duyệt chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 tỉnh Hà Nam. 34
14-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về phòng chống dịch bênh và phát triển đàn gia súc gia cầm năm 2007. 57
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 59
7,382,146 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner