Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 26 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 03
17-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ban hành qui định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008-2010 tỉnh Hà Nam. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục thể thao. 12
08-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy định tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 17
16-05-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 27
06-07-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND v/v triển khai thi hành luật cư trú. 30
20-07-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND v/v tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
12-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 35
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp năm 2008. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2007 Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà ở 1 tầng mái bằng. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2007 Quyết định số 577/QĐ-UBND v/v thành lập Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao quốc tế. 41
08-06-2007 Quyết định số 697/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Nam. 43
15-06-2007 Quyết định số 726/QĐ-UBND v/v thành lập trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt huyện Kim Bảng. 45
18-06-2007 Quyết định số 736/QĐ-UBND v/v qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 47
22-06-2007 Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 huyện Thanh Liêm. 50
06-07-2007 Quyết định số 810/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 58
06-07-2007 Quyết định số 811/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh. 60
20-07-2007 Quyết định số 856/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tự quản trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 62
23-07-2007 Quyết định số 862/QĐ-UBND v/v thành lập BCĐ rà soát công tác quản lý hành chính vê thuế chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 66
7,363,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner