Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 31 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý
18-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 10
18-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2006. 13
Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục
19-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 15
19-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 17
19-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 20
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm
20-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 21
20-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2007 Quyết định số 950/QĐ-UBND phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt tại đồng hồ tổng. 26
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND v/v triển khai thực hiện Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ qui định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 27
24-07-2007 Quyết định số 868/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và chính sách khuyến khích phát triển. 29
26-07-2007 Quyết định số 874/QĐ-UBND v/v Thành lập Trường trung cấp tư thục Bách khoa Hà Nam. 31
09-08-2007 Quyết định số 945/QĐ-UBND v/v công nhận chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường trung cấp tư thục bách khoa Hà Nam. 33
22-08-2007 Quyết định số 997/QĐ-UBND v/v xếp hạng di tích cấp tỉnh. 34
24-08-2007 Quyết định số 1015/QĐ-UBND phê duyệt mặt bằng qui hoạch và thiết kế đô thị - dự án 1 khu thương mại, dịch vụ bờ đông sông đáy - Thị xã Phủ Lý (Đoạn từ cầu Hồng Phú đến đoạn thu nhỏ của khu đất). 36
24-08-2007 Quyết định số 1016/QĐ-UBND v/v ban hành "điều lệ quản lý thực hiện - Dự án 1 khu thương mại, dịch vụ bờ sông đáy thị xã Phủ Lý (đoạn từ cầu Hồng Phú đến đoạn thu nhỏ của khu đất). 43
30-08-2007 Quyết định số 1054/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư khu du lịch Tam Chúc xã Ba Sao, huyện Kim Bảng. 51
7,363,405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner