Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2013 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 02
10-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014. 06
10-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
10-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2012. 13
10-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2014. 15
10-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
10-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. 83
10-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2014. 86
9,454,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner