Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí chợ tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm. 03
26-03-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013). 05
26-03-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc tỷ lệ điều tiết tiền thu sử dụng đất dự án đô thị bờ Tây sông Đáy thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 07
10-04-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2013 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Sở Tài chính. 16
01-04-2013 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. 18
08-03-2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Chầu văn tỉnh Hà Nam. 21
14-03-2013 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hà Nam. 22
15-03-2013 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Lý Nhân. 23
15-03-2013 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục. 25
15-03-2013 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng. 27
15-03-2013 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm. 29
15-03-2013 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên. 31
15-03-2013 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý. 33
22-03-2013 Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 35
26-03-2013 Quyết định số 327/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 36
29-03-2013 Quyết định số 343/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam. 58
7,213,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner