Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2019 Ngày 16 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 03
07-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam. 09
07-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 11
07-12-2018 Nghị quyết số 37/2018NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. 14
07-12-2018 Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND về Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND /v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 28
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2019 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. 30
09-01-2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 46
09-01-2019 Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 59
7,231,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner