Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2012 Ngày 31 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
28-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
28-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 92
Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên
17-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 104
17-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 108
17-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Duy Tiên. 110
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2012 Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 113
25-12-2012 Quyết định số 1784/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 115
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2012 Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. 121
9,454,673 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner