Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2011 Ngày 21 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. 03
21-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND v/v tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. 23
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
17-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 27
17-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị năm 2011. 29
17-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2011 Quyết định số 02/QĐ-UBND v/v thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Nam. 39
05-01-2011 Quyết định số 14/QĐ-UBND v/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. 41
13-01-2011 Quyết định số 55/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2011. 43
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2010 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống, làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010. 56
29-12-2010 Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. 58
05-01-2011 Quyết định số 12A/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. 59
06-01-2011 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã. 60
7,232,058 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner