Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 25 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
21-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND v/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. 10
24-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên năm 2011. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2011 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Hà Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 26
11-02-2011 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 40
15-02-2011 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm tư vấn xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2011 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. 42
21-01-2011 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 43
21-01-2011 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. 44
24-01-2011 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh bánh đa nem làng Chều. 46
25-01-2011 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2004 - 2011. 48
25-01-2011 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2004 - 2011. 49
27-01-2011 Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quân dân y tỉnh Hà Nam. 50
28-01-2011 Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. 52
28-01-2011 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. 53
28-01-2011 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. 54
29-01-2011 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Hà Nam năm 2011. 55
29-01-2011 Quyết định số 179/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Hậu cần địa phương tỉnh Hà Nam. 57
18-02-2011 Quyết định số 193/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. 59
23-02-2011 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. 61
7,231,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner