Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 25 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND v/v quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
20-05-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 11
20-05-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh”. 14
23-05-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2011 Quyết định số 536/QĐ-UBND v/v ban hành Đề án Phát triển cây vụ Đông hàng hoá tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 24
20-05-2011 Quyết định số 584/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”. 28
13-05-2011 Kế hoạch số 547/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Hà Nam về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. 47
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 55
17-05-2011 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 58
17-05-2011 Quyết định số 576/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 59
18-05-2011 Quyết định số 577/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 60
19-05-2011 Quyết định số 580/QĐ-UBND công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 61
23-05-2011 Quyết định số 591/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, mức độ II năm học 2010 - 2011. 62
23-05-2011 Quyết định số 592/QĐ-UBND thay thế, bổ sung thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. 64
7,231,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner