Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 08 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2011 Quyết định số 658/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ về việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
28-06-2011 Quyết định số 785/QĐ-UBND v/v thành lập 3 tổ công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 24
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2011 Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN năm 2011; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ IV năm 2011. 26
15-06-2011 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 29
16-06-2011 Quyết định số 687/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Nam. 30
16-06-2011 Quyết định số 690/QĐ-UBND công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Hoa Tiên. 34
21-06-2011 Quyết định số 705/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu tỉnh Hà Nam. 35
24-06-2011 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 37
24-06-2011 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 38
24-06-2011 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 39
24-06-2011 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
24-06-2011 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2011 - 2016. 41
24-06-2011 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. 42
24-06-2011 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. 43
24-06-2011 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. 44
24-06-2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. 45
24-06-2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
24-06-2011 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 47
24-06-2011 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
24-06-2011 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
24-06-2011 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
27-06-2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa HDI. 51
27-06-2011 Quyết định số 750/QĐ-UBND công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa HDI. 52
27-06-2011 Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
27-06-2011 Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
27-06-2011 Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
27-06-2011 Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
27-06-2011 Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
27-06-2011 Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
27-06-2011 Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 59
27-06-2011 Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
27-06-2011 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 61
30-06-2011 Quyết định số 793/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam. 62
30-06-2011 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 64
30-06-2011 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 65
30-06-2011 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 66
30-06-2011 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 67
30-06-2011 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 68
7,200,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner