Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 19 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2011 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân. 10
30-08-2011 Quyết định số 1057/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Kim Bảng. 13
08-09-2011 Quyết định số 1089/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 15
08-09-2011 Quyết định số 1090/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Duy Tiên. 17
14-09-2011 Quyết định số 1100/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án Phát triển lúa gieo thẳng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 20
16-09-2011 Quyết định số 1111/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2011 Quyết định số 994/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam. 53
23-08-2011 Quyết định số 1024/QĐ-UBND công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 54
26-08-2011 Quyết định số 1050/QĐ-UBND v/v kiện toàn Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. 55
26-08-2011 Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tỉnh Hà Nam. 57
25-08-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 59
7,200,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner