Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 02 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2009 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kim Bảng. 08
22-01-2009 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Duy Tiên. 21
12-02-2009 Quyết định số 208/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2009. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2009 Quyết định số 187/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Bình Lục. 45
11-02-2009 Quyết định số 199/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo "Chuẩn Quốc gia về y tế xã" tỉnh Hà Nam. 46
11-02-2009 Quyết định số 200/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam. 48
11-02-2009 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc thành lập Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Lý Nhân. 50
12-02-2009 Quyết định số 206/QĐ-UBND v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban tuyển sinh Quân sự tỉnh. 52
19-02-2009 Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. 53
19-02-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND v/v công nhận "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã" năm 2008. 55
20-02-2009 Quyết định số 248/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Hậu cần địa phương tỉnh. 56
20-02-2009 Quyết định số 249/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 58
BCĐ phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
12-02-2009 Quyết định số 205/QĐ-BCĐ v/v phê duyệt xã, phường, thị trấn trọng điểm về phòng, chống HIV/AIDS năm 2009. 59
7,221,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner