Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 30 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 04
15-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
15-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND v/v điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. 13
15-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc chuyển đổi loại hình Trường THPT bán công Nam Cao (huyện Lý Nhân) và Trường THPT bán công Duy Tiên (huyện Duy Tiên) sang trường THPT công lập. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. 17
27-07-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. 24
Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên
20-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 26
Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
17-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 30
17-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cống rãnh thoát nước thải ở thôn xóm trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 - 2010. 36
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
16-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 38
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2009 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010. 41
15-07-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2009 Quyết định số 796/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn, nước thải tại thị trấn và cụm dân cư có bức xúc về môi trường tỉnh Hà Nam. 43
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2009 Quyết định số 721/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Thanh Liêm I (Liêm Cần - Thanh Bình). 46
29-06-2009 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 52
30-06-2009 Quyết định số 737/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên tập trung khu vực Tây Nam thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. 53
01-07-2009 Quyết định số 744/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 56
03-07-2009 Quyết định số 753/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nước sạch Đồng Tâm - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. 57
09-07-2009 Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc kiện toàn các chức danh Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 61
09-07-2009 Quyết định số 795/QĐ-UBND v/v chỉ định Tổ trưởng Tổ thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 62
13-07-2009 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. 63
15-07-2009 Quyết định số 815/QĐ-UBND v/v thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam. 65
17-07-2009 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc chuyển đổi loại hình Trường trung học phổ thông bán công Duy Tiên (huyện Duy Tiên) sang Trường trung học phổ thông công lập. 67
17-07-2009 Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc chuyển đổi loại hình Trường trung học phổ thông bán công Nam Cao (huyện Lý Nhân) sang Trường trung học phổ thông công lập. 69
21-07-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND v/v thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Hà Nam. 71
7,222,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner