Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2009 Ngày 09 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 04
09-11-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
25-11-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 14
04-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND v/v ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2009 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Hà Nam. 24
04-11-2009 Quyết định số 1465/QĐ-UBND v/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. 26
16-11-2009 Quyết định số 1525/QĐ-UBND v/v thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 27
30-11-2009 Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 28
07-12-2009 Quyết định số 1645/QĐ-UBND v/v ban hành “Quy định phối hợp quản lý hạ tầng kỹ thuật và tài chính khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 30
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2009 Quyết định số 1359/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. 38
19-10-2009 Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội người khuyết tật huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 40
20-10-2009 Quyết định số 1383/QĐ-UBND v/v thay đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 41
20-10-2009 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 42
20-10-2009 Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đại học Hà Nam. 43
29-10-2009 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Nam. 45
30-10-2009 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc ban hành “Điều lệ quản lý thực hiện dự án Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. 48
04-11-2009 Quyết định số 1456/QĐ-UBND v/v thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 56
04-11-2009 Quyết định số 1460/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 58
04-11-2009 Quyết định số 1461/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 59
04-11-2009 Quyết định số 1462/QĐ-UBND v/v kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 61
10-11-2009 Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Hà Nam. 62
11-11-2009 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam. 64
11-11-2009 Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam. 66
13-11-2009 Quyết định số 1519/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 68
04-12-2009 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Quan trắc, phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam. 69
7,226,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner