Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2016 Ngày 21 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. 03
02-11-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. 10
08-11-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam. 19
21-11-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2016 Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam. 26
10-11-2016 Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 28
15-11-2016 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2016 Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Nam. 44
10-11-2016 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Duy Tiên. 45
15-11-2016 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam. 46
30-11-2016 Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Duy Tiên. 47
7,190,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner