Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2010 Ngày 15 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2011. 03
09-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 10
09-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. 14
09-12-2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
09-12-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND quy định mức thu quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 33
09-12-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 35
09-12-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương. 40
09-12-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 cho các cơ quan tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 50
09-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 56
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2011. 66
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2010 Quyết định số 1390/QĐ-UBND công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I. 68
9,454,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner