Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2014 Ngày 10 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
23-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
23-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề tỉnh Hà Nam. 30
23-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2014 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc bãi bỏ hai dịch vụ trong danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND. 50
24-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và quy định chế độ, chính sách cho Cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại các xã, phường, thị trấn. 52
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2014 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 53
22-01-2014 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 55
7,372,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner