Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2009 Ngày 02 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 03
25-08-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. 10
09-09-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 20
11-09-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 34
29-09-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND v/v phê duyệt Kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2010 - 2015. 43
02-10-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Nam. 88
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2009 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Hà Nam. 93
31-08-2009 Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 95
31-08-2009 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 96
31-08-2009 Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 97
31-08-2009 Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc công nhận lại và cấp bằng công nhận lại trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 98
28-09-2009 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam. 99
30-09-2009 Quyết định số 1231/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản. 109
30-09-2009 Quyết định số 1233/QĐ-UBND v/v công nhận Điều lệ Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 111
30-09-2009 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về thay thế, bổ sung thành viên Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. 119
7,226,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner