Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2014 Ngày 01 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định lập, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các huyện, thành phố. 03
26-06-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 07
07-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dung tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
21-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. 24
25-07-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2014 Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng công chứng Bình Lục. 38
03-07-2014 Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 1428/2001/QĐ-UB, Quyết định số 863/2003/QĐ-UB và Quyết định 829/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh. 39
22-07-2014 Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2014 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh trực thuộc Sở Y tế. 42
25-06-2014 Quyết định số 625/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. 46
03-07-2014 Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. 48
31-07-2014 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội sinh vật cảnh huyện Lý Nhân. 50
01-08-2014 Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập huyện Bình Lục. 51
01-08-2014 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Trần Hưng Đạo. 52
01-08-2014 Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Lương Thế Vinh. 53
01-08-2014 Quyết định số 778/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. 54
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
28-07-2014 Công văn số 50/CV-TTHĐND về việc đính chính tên một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh. 55
7,360,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner