Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2014 Ngày 01 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
19-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 05
19-08-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2014 Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc thực hiện các Dự án trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Dự án ngoài danh mục tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 32
13-08-2014 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc bổ sung các Dự án thực hiện trong năm 2014 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Dự án ngoài danh mục tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 37
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2014 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Chính Lý và Trường Tiểu học Hùng Lý thành Trường Tiểu học xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. 40
13-08-2014 Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Hợp Lý và Trường Tiểu học B Hợp Lý thành Trường Tiểu học xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân. 42
13-08-2014 Quyết định số 825/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Chân Lý và Trường Tiểu học Tân Lý thành Trường Tiểu học xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. 44
13-08-2014 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Chung Lý và Trường Tiểu học Bảo Lý thành Trường Tiểu học xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. 46
13-08-2014 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Nhân Tiến và Trường Tiểu học Nhân Thắng thành Trường Tiểu học xã Tiến Thắng huyện Lý Nhân. 48
13-08-2014 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Nhân Phúc và Trường Tiểu học Nhân Phú thành Trường Tiểu học xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân. 50
13-08-2014 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Bình Mỹ và Trường mầm non 1-6 thành Trường mầm non thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. 52
13-08-2014 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Bình Nghĩa và Trường Tiểu học B Bình Nghĩa thành Trường Tiểu học xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. 54
13-08-2014 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Tràng An và Trường Tiểu học B Tràng An thành Trường Tiểu học xã Tràng An, huyện Bình Lục. 56
13-08-2014 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Tiêu Động và Trường Tiểu học B Tiêu Động thành Trường Tiểu học xã Tiêu Động, huyện Bình Lục. 58
7,360,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner