Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 30 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam. 03
10-11-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND v/v thành lập Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam. 07
15-11-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
23-11-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ban hành tiêu chí lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị; trình tự thủ tục thực hiện xét duyệt, thứ tự và đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị tại tỉnh Hà Nam. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2010 Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà hát chèo Hà Nam. 22
25-10-2010 Quyết định số 1175/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hà Nam. 24
25-10-2010 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Hà Nam. 26
01-11-2010 Quyết định số 1196/QĐ-UBND v/v thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bình Lục. 29
01-11-2010 Quyết định số 1197/QĐ-UBND v/v thành lập Trường THPT Lê Hoàn, huyện Thanh Liêm. 30
03-11-2010 Quyết định số 1222/QĐ-UBND v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 31
03-11-2010 Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 33
03-11-2010 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Nam. 34
08-11-2010 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 36
12-11-2010 Quyết định số 1262/QĐ-UBND v/v phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 46
12-11-2010 Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật và thú y cơ sở. 49
18-11-2010 Quyết định số 1284/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý. 51
18-11-2010 Quyết định số 1286/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm văn hoá - thể thao thành phố Phủ Lý. 53
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2010 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010 - 2011. 55
12-11-2010 Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 57
30-11-2010 Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 58
30-11-2010 Quyết định số 1341/QĐ-UBND v/v kiện toàn các Khối thi đua và phân công Lãnh đạo phụ trách, Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua. 60
7,209,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner