Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 30 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. 02
11-08-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP UBND tỉnh Hà Nam. 07
29-08-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề về Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài. 11
30-08-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - khen thưởng tỉnh Hà Nam. 15
31-08-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn CT MTQG năm 2006 cho dự án tăng cường năng lực dạy nghề. 18
31-08-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2006 Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc thành lập TT CNTT và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 22
12-07-2006 Quyết định số 703/QĐ-UBND thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. 24
30-08-2006 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam. 26
9,459,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner